Región Sitno časť 3

Opatrenia a aktivity, oblasť č. 3

"Územný rozvoj, životné prostredie, infraštruktúra a doprava"

GLOBÁLNY CIEĽ:

Rozvoj regiónu Sitno zabezpečiť cez ochranu unikátneho prírodného, kultúrneho a historického dedičstva, dobudovanie technickej infraštruktúry a dopravného napojenia regiónu, vytvorenie podmienok pre rozvoj školstva a ľudských zdrojov, ochranu životného prostredia a efektívne využitie zákona o rozvoji regiónu Sitno.

Strategické ciele:

1.    Chrániť a obnovovať unikátne historické, kultúrne a prírodné pamiatky s cieľom využitia pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia,

2.    Rozvíjať školstvo v Banskej  Štiavnici s cieľom vytvárania kvalifikovanej pracovnej  sily, Z: BBSK, mesto Banská Štiavnica, školy, ÚPSVaR

3.    Komplexne    a koordinovane    dobudovať   technickú    infraštruktúru   (cestná   sieť,    vodovod, kanalizácia, odpady, ...), vrátane dobudovania dopravného napojenia Banskej Štiavnice, Z: mesto Banská Štiavnica, BBSK, vodárenská spoločnosť, SSE, SPP, Slovák Telecom, mobilní operátori

4.    Podporovať investičné zámery napomáhajúce rozvoju Banskej  Štiavnice a okolia,  Z:  mesto Banská Štiavnica, BBSK

5.    Monitorovať a sanovať staré ekologické záťaže, Z: Rudné bane š.p., MŽP, Banský úrad

Strategický cieľ 1: Chrániť a obnovovať unikátne historické, kultúrne a prírodné pamiatky s cieľom ich využitia pre rozvoj regiónu Sitno

 Aktivita                                                                            realizátor:

Vytvoriť pešiu zónu v historickom centre mesta Banská Štiavnica

Mesto Banská Štiavnica

Vytvoriť systém statickej a dynamickej dopravy, vrátane verejnej dopravy a pohybu chodcov v meste Banská Štiavnica

Dopravný inšpektorát

Vytvoriť konsenzuálny návrh platnosti kompetencií jednotlivých inštitúcií na území mesta Banská Štiavnica

Mesto Banská Štiavnica, Správa CHKO, Pamiatkový úrad, Banský úrad, Vodospodársky podnik, Lesy

Strategický cieľ 3: Komplexne a koordinovane dobudovať technickú infraštruktúru (cestná sieť, vodovod, kanalizácia, odpady, ...), vrátane dobudovania dopravného napojenia regiónu Sitno

   Aktivita                                                                             realizátor:

Vytvoriť systém separovaného zberu

samosprávy

Vytvoriť integrovaný plán rozvoja inžinierskych sietí

samosprávy, BBSK, správcovia sietí

Presadiť napojenie regiónu na rýchlostné komunikácie medzi priority BBSK

Mesto Banská Štiavnica, poslanci BBSK za okres Banská Štiavnica