Región Sitno časť 4

Opatrenia a aktivity, oblasť č. 4

„Hospodársky rozvoj, podnikanie a prosperita"

GLOBÁLNY CIEĽ:

Vytvoriť také podnikateľské prostredie, ktoré by poskytovalo vyhovujúce podmienky nie len súčasným podnikateľom, ale by zároveň prilákalo do regiónu nových investorov s vhodnými aktivitami, ktorí by vytvorili dostatok nových pracovných miest a boli by zdrojom ďalšieho rozvoja.

Strategický cieľ 1.: Založiť a rozvíjať partnerstvo ObÚ/ podnikatelia

aktivity:                                                                             realizátor:

zriadiť klub podnikateľov (obhajoba záujmov podnikateľov)

Združenie Sitno, podnikatelia

zlepšenie komunikácie a toku informácií (organizovanie pravidelných stretnutí, organizovanie spoločenských a neformálnych stretnutí, ...)

Združenie Sitno, podnikatelia, UPSVaR

prioritné využívanie miestnych podnikateľov pri zadávaní verejných zákaziek

samosprávy

stanovenie jednoznačných a záväzných pravidiel v styku obec (mesto) / podnikateľ

Združenie Sitno, podnikatelia

zvýšiť kvalitu služieb pre podnikateľov (kvalifikácia, znalosť podnikateľskej problematiky, komunikačné schopnosti,...) prostredníctvom školení úradníkov

Združenie Sitno, MVO

Strategicky cieľ 2.: Podporovať rozvoj podnikateľského prostredia vhodne zameraného pre prostredie regiónu Sitno

aktivity:

realizátor:

zriadenie podnikateľského inkubátora

Združenie Sitno, podnikatelia

zvýhodnenie nájomného pre podnikateľov podnikajúcich v tradičných remeslách, ekologickej výrobe, reštaurátorstve, dizajnérstve a ďalších, pre región vhodných činnostiach, ktoré budú mať pozitívny vplyv aj na ďalšie oblasti rozvoja mesta ako aj zvýraznenia jeho historicko

Združenie Sitno, podnikatelia, UPSVaR

prilákanie nových investorov do mesta s ekologickou výrobou, resp. špecializovanou výrobou zameranou na sektor, v ktorom sa môžu zamestnať miestni obyvatelia

samosprávy

sprehľadniť a vyselektovať voľné priestory pre podnikateľov vo vlastníctve mesta

Združenie Sitno obce, podnikatelia

prezentovať možnosti podnikania a spôsob podpory pre podnikateľov zo strany mesta na webovej stránke mesta

Združenie Sitno, obce, MVO

vypracovať program marketingu umeleckých remeselných výrobkov a organizovať remeselné trhy - kultúra, resp. podnikanie

Združenie Sitno

Cielene vyhľadávať investorov aj za pomoci štátnych inštitúcií -SARIO

Združenie Sitno