Región Sitno časť 5

Opatrenia a aktivity, oblasť č. 5

„Spoločenské vzťahy, správa mesta a MVO"

GLOBÁLNY CIEĽ:

Zlepšiť komunikáciu, koordináciu a spoluprácu medzi spoločenskými subjektmi, spolkami a samosprávami, zvýšiť zapájanie občanov do vecí verejných

Strategický cieľ 1: Zvýšenie kvality činnosti mestského úradu zlepšením komunikácie úradu s občanmi ako aj umožnením lepšieho zapájania občanov do vecí verejných

 Aktivity:                                                                          Realizátor:

Personálny audit na úradoch - prehodnotenie štruktúry úradov - optimalizácia počtu zamestnancov

Personálne audítorské spoločnosti

Skvalitnenie služieb úradov

samosprávy

Pokračovanie „Štiavnickej tribúny": pravidelné stretávanie sa občanov na vopred určenú aktuálnu tému

Banská Štiavnica

Internetový portál Štiavnické fórum - verejná diskusia (aj na stránkach štiavnickej tlače)

Región Sitno

Zapojenie verejnosti do skvalitnenia tvorby územného plánu, zapracovanie pripomienok občanov

samosprávy

Byty pre mladých: dopracovanie územného plánu (výstavba domov a bytov) a zhodnotenie, prípadne využitie už existujúcich štúdií obnovy historických objektov vhodných na bývanie

samosprávy

Spolupráca s občianskymi združeniami

Región Sitno

Vytvorenie Mestského informačného systému

Banská Štiavnica

Vytvorenie Geografického informačného systému mikroregiónu

Región Sitno

Strategický cieľ 2:  Vytvoriť podmienky pre aktívne zapojenie obyvateľov a propagáciu Aktivity:                                                                                   Realizátor:

zvyšovanie povedomia obyvateľstva (médiá, kampane, vzdelávacie aktivity, ...)

samosprávy

zaviesť regionálnu výchovu (škôlky, ZS, SS, VS, ....)

školy

participatívne plánovanie (verejné stretnutia, ...)

samosprávy

motivácia obyvateľstva k starostlivosti o svoje okolie (propagácia svetlých príkladov, programy adaptovania verejných priestranstiev, ...)

samosprávy

Strategický  cieľ 3:  Podpora aktivít detí a mládeže zameraných  na formovanie identity  voči vlastnému mestu v prepojení na celú rodinu

Aktivity:

Realizátor:

zapojenie banskoštiavnických škôl do interaktívnej komunikácie rodín s deťmi o pamiatkovú starostlivosť

školy

interaktívne informačné body (aj kultúrne pamiatky a kultúra)

Región Sitno

akčný plán podujatí propagujúci pamiatky a históriu regiónu (stretnutia, súťaže, ...) pre rodiny, študentov a deti