Urbárska a pasienková spoločnosť – p. s. Dekýš, pozýva všetkých členov pozemkového spoločenstva na valné zhromaždenie pozemkovéh
Publikoval Jozef Bucha
Publikované: Apríl 27, 2015

P O Z V Á N K A               

 

Urbárska a pasienková spoločnosť – p. s. Dekýš, pozýva všetkých členov pozemkového spoločenstva na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva:

 

Urbárska a pasienková spoločnosť – p. s. Dekýš

 

30. 05. 2015 /sobota / o 14. 00 hod

V kultúrnom dome obce Dekýš

 

Program:

1.    Prezentácia účastníkov od 13.30 hod. do 14.00 hod.

2.    Privítanie a schválenie programu VZ

3.    Schválenie a voľba – mandátovej a návrhovej komisie

-        zapisovateľa

-        overovateľov zápisnice

4.    Správa o činnosti UPS za rok 2014

5.    Správa o hospodárení UPS za rok 2014

6.    Správa dozornej rady

7.    Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrhu rozpočtu na rok 2015

8.    Rôzne – diskusia

9.    Schválenie návrhu na uznesenie

10.Záver

 

                                                                                      JUDr. Miroslav ŠALKO

                                                                                      Predseda spoločenstva