VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE DEKÝŠ č.1/2015 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI na kalendárny rok 2016
Publikoval Jozef Bucha
Publikované: December 15, 2015

Obec Dekýš v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 98,  98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e  

s účinnosťou od 1.januára 2016
tieto miestne dane :
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za predajné automaty
f) daň za nevýherné hracie prístroje


Kompletné všeobecné závazné nariadenie obce Dekýš č.1/2015 si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty a tlačivá » Všeobecne záväzné nariadenia .