VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE DEKÝŠ č.2/2015 O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Publikoval Jozef Bucha
Publikované: Január 1, 2016

Obecné zastupiteľstvo v Dekýši podľa § 6 a § 11 ods.3 pís. d) zákona SNR č. 369/1990 zb. v zmysle zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Zákona č.511/1992 zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Kompletné všeobecné závazné nariadenie obce Dekýš č.2/2015 si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty a tlačivá » Všeobecne záväzné nariadenia .