Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva
Publikoval Jozef Bucha
Publikované: Apríl 12, 2016

Urbárska a pasienková spoločnosť – p. s. Dekýš,
Dekýš 103,  969 01 Banská Štiavnica
 

P O Z V Á N K A  

Urbárska a pasienková spoločnosť – p. s. Dekýš, pozýva všetkých členov pozemkového spoločenstva na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva:

Urbárska a pasienková spoločnosť – p. s. Dekýš

14. 05. 2016 /sobota / o 14. 00 hod
V kultúrnom dome obce Dekýš


Program:
1. Prezentácia účastníkov od 13.30 hod. do 14.00 hod.
2. Privítanie a schválenie programu VZ
3. Schválenie a voľba – mandátovej a návrhovej komisie
- zapisovateľa
- overovateľov zápisnice
4. Správa o činnosti UPS za rok 2015
5. Správa o hospodárení UPS za rok 2015
6. Správa dozornej rady
7. Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrhu rozpočtu na rok 2016
8. Plán práce a plán lesných činností na rok 2016
9. Rôzne – diskusia
10. Schválenie návrhu na uznesenie
11. Záver


JUDr. Miroslav ŠALKO
Predseda spoločenstva