Výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra obce
Publikoval Jozef Bucha
Publikované: Apríl 24, 2017

OBEC Dekýš,969 01 Dekýš č.39 vyhlasuje v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 a ods. 8 písm. c/, zákona č. 369/1990 Zb.  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR obce Dekýš 

Povinné podmienky:

Všeobecné podmienky:

Termín podania prihlášky:

Otváranie obálok bude zabezpečené na pracovnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci máj 2017.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci máj 2017.

 

V Dekýši dňa 24.4.2017                                           Jozef Bucha, starosta obce