Pozvánka na na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: Urbárska a pasienková spoločnosť – p. s. Dekýš
Publikoval Jozef Bucha
Publikované: September 2, 2017

P O Z V Á N K A    

 

Urbárska a pasienková spoločnosť – p. s. Dekýš, pozýva všetkých členov pozemkového spoločenstva na  valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva:

 

Urbárska a pasienková spoločnosť – p. s. Dekýš

 

30. 09. 2017 /sobota / o 14. 00 hod

V kultúrnom dome obce Dekýš

 

Program:

 

1. Prezentácia účastníkov od 13.30 hod. do 14.00 hod.

2. Privítanie a schválenie programu VZ

3. Schválenie a voľba – mandátovej a návrhovej komisie

4. Správa o činnosti UPS za rok 2016

5. Správa o hospodárení UPS za rok 2016

6. Správa dozornej rady

7. Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrhu rozpočtu na rok 2017

8. Plán práce a plán lesných činností na rok 2017

9. Doplňujúce voľby členov výboru a dozornej rady  PS

10. Rôzne – diskusia

11. Schválenie návrhu na uznesenie

12. Záver

 

JUDr. Miroslav ŠALKO

 Predseda spoločenstva