Zámer č. 2/2017 na predaj majetku Obce Dekýš
Publikoval Jozef Bucha
Publikované: Október 10, 2017

Obec Dekýš, č.39, 96901 Dekýš
Zámer č. 2/2017 na predaj majetku Obce Dekýš 

Obec Dekýš  v zmysle zákona 138/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov, § 9a,ods.8e,zverejňuje
Zámer obce Dekýš odsúhlasený OZ dňa 14.9.2017 uznesením  č. 3/2017 odpredať obecný pozemok:
 
v katastrálnom území  Dekýš  parc. číslo 670/4 o výmere 140 m2 , zastavané plochy a nádvoria  v kat. území Dekýš na LV 685 registra „C“ pre žiadateľa Róbert Merta nar. 29.4.1976, bytom Dekýš č.146, 969 01 , Dekýš  do výlučného vlastníctva
 
Poslanci na OZ dňa 14.9.2017 uznesením č. 3 /2017 schválili zverejnenie zámeru spôsobu predaja majetku obce z dôvodu: hodného osobitného zreteľa o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. Dôvod osobitného zreteľa : Ide o pozemky malej výmery, ktorý je využívaní ako prístup k rodinnému domu žiadateľa. Samostatné využitie pozemku je nereálne.

          Obecný úrad navrhuje odpredať pozemok za cenu  1.82 eura /m2. Spolu za 255.00 eur. Obecné zastupiteľstvo v Dekýši na najbližšom obecnom zasadnutí, najskôr však po 15 dňoch zverejnenia tohto zámeru, uznesením rozhodne o samotnom predaji čiže schválení kúpno - predajnej zmluvy 3/5 väčšinou poslancov a v zmysle § 47 a) občianskeho zákonníka ju zverejní.
  
            
 
 
V Dekýši dňa 14.9.2017                  ___________________
                                                            Jozef Bucha
                                                           starosta obce
 
 
    
Vyvesené:  10.10.2017
Zvesené: